Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen

Student LAN vzw
De Vest 12
2040 Zandvliet

En de deelnemer:
De deelnemer of de bezoeker

De overeenkomst dient gelezen te zijn en wordt goedgekeurd bij verkoop van de tickets. Daarnaast gaat de deelnemer automatisch akkoord met de algemene voorwaarden wanneer hij zijn toegangsbandje in ontvangst neemt.

Artikel 1:

Met de ondertekening van dit reglement verbindt de deelnemer zich ertoe de organisatoren toegang te verlenen tot elke ruimte voor de opslag van gegevens toegankelijk vanop zijn harde schijf. De deelnemer is ervan verwittigd dat hij de nodige maatregelen moet treffen om zijn persoonsgegevens te bewaren vooraleer het lokaal van de LAN-party te betreden.

Artikel 2:

Het is verboden servers of diensten op het netwerk in te stellen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisatoren. Worden onder andere als diensten beschouwd, het delen van hulpmiddelen zoals gedeelde   repertoriums   (« shares »),   peer2peerfunctionaliteiten.

Artikel 3:

De toegang tot het internet is beperkt tot de behoeften van de spelen. Het gebruik van de infrastructuur die de deelnemers ter beschikking wordt gesteld biedt toegang tot het internet via een systeem van proxyserver. De deelnemer is ervan verwittigd dat de sporen van activiteit van die proxy door de organisatoren worden bewaard en aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van overtreding.

Artikel 4:

Daar de organisator netwerkbeheerder is, kan hij technische tests uitvoeren om de veiligheid ervan te vrijwaren. Die tests kunnen betrekking hebben op het nazicht van de op elke computer geopende TCP/IP-poorten.

Artikel 5:

In geval van strafrechtelijke overtreding begaan in de lokalen of door het gebruik van het door de organisatoren ter beschikking gestelde netwerk, brengen die laatste de feiten ter kennis van de gerechtelijke overheid en delen zij haar de nuttige gegevens mee om de waarheid aan de dag te brengen. Indien er schade aan de organisator of aan derden wordt veroorzaakt, is alleen de deelnemer hiervoor burgerlijk aansprakelijk.

Artikel 6:

De gegevens die de deelnemer bij zijn inschrijving meedeelt aan de organisatoren zijn vertrouwelijk en mogen in het kader van de wet op de persoonlijke levenssfeer niet aan derden worden meegedeeld. Die gegevens mogen aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van strafrechtelijke overtreding of op vordering.

Artikel 7:

De gegevens over de activiteit van de deelnemer ingezameld door de organisator tijdens het verloop van de LAN-party hebben betrekking op de aansluitingen en niet op de inhoud. Zij zijn vertrouwelijk en worden gedurende een jaar bewaard, en worden slechts aan de gerechtelijke overheid meegedeeld op vordering overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering. Na de termijn van een jaar worden ze vernietigd.

Artikel 8:

Op het ogenblik van de inschrijving verbindt de deelnemer zich ertoe het door zijn netwerkkaart gebruikte MAC-adres mee te delen. Hij verbindt zich ertoe dit niet te wijzigen, noch het door de organisator manueel of automatisch toegekende IP-adres te wijzigen. De wijziging van die parameters is een schending van het reglement en vormt een reden tot uitsluiting uit de LAN-party.

Artikel 9:

Het gebruik van softwaremiddelen om de diensten vast te stellen die toegankelijk zijn op de computers die aangesloten zijn op het netwerk van de LAN-party is strikt beperkt tot de organisatoren. Het gebruik van zulke software door een deelnemer vormt een reden tot uitsluiting uit de LAN-party

Artikel 10:

De deelnemer verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de persoonsgegevens en de nodige informatie voor de werking van zijn computer te bewaren. De organisator is niet aansprakelijk bij verandering van het systeem en van de configuratie ervan.

Artikel 11:

De organisatoren kunnen elke deelnemer uit de LAN-party uitsluiten die afbeeldingen of films die strijdig zijn met de goede zeden te zien geeft of aanzet om die te tonen. De deelnemer wordt individueel verwittigd ingeval hij de door de organisatoren vastgelegde norm niet naleeft.

Artikel 12:

Indien u zich in de lokalen begeeft als bezoeker, is het verboden om gebruik te maken van het informaticamaterieel. U mag geen laptop noch desktop aansluiten op de systemen.

Artikel 13:

Minderjarigen zijn toegelaten tot het evenement mits deze schriftelijke toestemming hebben van een ouder of voogd. De organisatie houdt zich dan ook het recht voor om alcoholische dranken te weigeren aan iedereen die niet in staat is tot consumptie van alcohol.

Artikel 14:

Drugs en wapens zijn verboden tijdens het evenement. Bij het betreden van de lokalen van het evenement behoudt de organisatie zich het recht tot het controleren op verboden middelen. Hierbij kunnen ze de bagage van de deelnemer controleren. Roken kan buiten op de binnenkoer.

Artikel 15:

Eigen dranken consumeren is verboden. De organisatie behoudt zich het recht de dranken in beslag te nemen. Indien de organisatie meerdere malen moet optreden, kunnen er sancties volgen welke kunnen leiden tot uitsluiting van het evenement.

Artikel 16:

Tijdens het evenement zullen er meerdere competities gehouden worden. Bij elke competitie wordt een rulebook of ruleset opgesteld. Wanneer een deelnemer met of zonder team hieraan deelneemt, gaan zij voor akkoord met de bijhorende rulebook/ruleset en dat zij deze gelezen hebben. Wanneer een speler of team zich niet houd aan deze regels. Zullen er sancties volgen en zal zondiger forfait geven voor die wedstrijd. Meermaals zondigen tegen de rulebook/ruleset kan leiden tot uitsluiting van het evenement.

Artikel 17:

De prijzen worden aan het einde van elke speeldag uitgereikt aan de winnaars. Deze worden afgeroepen en dienen zich te melden bij de administrators balie. Na het in ontvangst nemen van de prijzen wordt er een foto gemaakt bij het sponsormateriaal.
Prijzen zijn niet ruilbaar. Indien de prijzen niet afgehaald worden, kan de organisator extra eisen stellen om de prijzen alsnog elders af te halen. Dit kan gaan van het schrijven van een review tot het nemen van extra foto’s.

Artikel 18:

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van deelnemers/bezoekers in welke vorm ook.

Artikel 19:

De organisatie houdt zich het recht voor om op elk moment wijzigen aan te brengen aan de Algemene voorwaarden en de rulebooks/ruleset.

Artikel 20: Sancties

Student LAN vzw behoudt zich het recht om sancties te geven aan alle schendingen van deze regels. Deze sancties kunnen het volgende zijn maar er zijn niet tot gelimiteerd:

  • Een waarschuwing. Hierbij zullen we je vragen om je acties onmiddellijk te stoppen. Deze waarschuwing zal genoteerd worden voor administratieve redenen.
  • Wanneer de inbreuk van de actie meermaals gebeurd of het om een ernstig feit gaat, kan toegang tot het evenement ontzegt worden zonder enige vorm van compensatie.
    • Ook komende evenementen kunnen we het recht op toegang ontkennen.
  • Sancties zijn geldig voor alle deelnemers en bezoekers samen met de medeplichtigen.